23/11/2022

Oczywistym jest, że wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być przede wszystkim osoba fizyczna. Przepisy dopuszczają jednak aby wspólnikiem spółki z o.o. był także inny pomiot. Z naszego artykułu dowiesz się kto może, a kto nie może być wspólnikiem spółki z o.o.

Inna spółka wspólnikiem?

Wspólnikiem w spółce z o.o. może być m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Oznacza to, że wspólnikiem w spółce z o.o. może być zarówno spółka kapitałowa (inna spółka z o.o., prosta spółka akcyjna lub spółka akcyjna), jak i spółka osobowa (np. spółka jawna lub spółka komandytowa).

Co istotne, spółka z o.o. nie może zostać zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o. W praktyce oznacza to, że przy zawiązaniu spółki z o.o. jedynym jej wspólnikiem nie może być jednoosobowa spółka z o.o. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby jednoosobowa spółka z o.o. stała się wspólnikiem spółki z o.o. już po jej rejestracji (np. poprzez nabycie udziałów).

Spółka cywilna jako wspólnik w sp. z o.o.

Spółka cywilna jest tylko umową miedzy wspólnikami, nie zaś odrębnym od wspólników podmiotem prawnym. W związku z tym nie może ona zostać wspólnikiem w spółce z o.o. Dopuszczalne jest jednak, aby wspólnicy spółki cywilnej wnieśli do spółki z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji wspólnikami w spółce z o.o. staną się wspólnicy spółki cywilnej. Ze względu na to, że majątek wspólników spółki cywilnej objęty jest współwłasnością łączną, udziały w spółce z o.o. także będą w takiej sytuacji objęte współwłasnością łączną.

Przykład

Jan Kowalski i Anna Nowak prowadzą spółkę cywilną. Postanowili wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny do spółki XYZ spółka z o.o. W wyniku powyższych działań Jan Kowalski i Anna Nowak stali się współwłaścicielami 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki XYZ spółka z o.o.

grafika_akapity.png


Chcesz wiedzieć jak założyć spółkę z o.o., a także jak dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!


Co w przypadku fundacji lub stowarzyszeń?

Każda fundacja z chwilą wpisu do rejestru KRS uzyskuje osobowość prawną i od tego momentu może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.

Nieco bardziej złożona jest sytuacja w przypadku stowarzyszeń. Dzielą się one na stowarzyszenia rejestrowe (będące bardziej zorganizowaną formą, podlegającą wpisowi do rejestru KRS) oraz stowarzyszenia zwykłe (będące mniej sformalizowaną strukturą, podlegającą wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę).

Nie ma przeszkód, aby wspólnikiem w spółce zostało stowarzyszenie rejestrowe. Wątpliwości budzi natomiast kwestia możliwości posiadania statusu wspólnika w spółce przez stowarzyszenie zwykłe. Część przedstawicieli nauki prawa stoi na stanowisku, że taka sytuacja jest niedopuszczalna z uwagi na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia zwykłe. Inni uważają zaś, że posiadanie udziałów w spółce nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem stowarzyszenie zwykłe może być wspólnikiem w spółce.

Obcokrajowcy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przepisy co do zasady zapewniają osobom zagranicznym (osobom fizycznym i spółkom) swobodę prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jaką mają obywatele polscy i polskie spółki.

Możliwość uzyskania statusu wspólnika w spółce z o.o., na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mają:

  1. osoby zagraniczne z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a więc dodatkowo z Islandii, Norwegii i Liechtensteinu);
  2. obywatele z innych państw posiadający m.in. zezwolenie na pobyt w Polsce, status uchodźcy, ochronę czasową, Kartę Polaka, a także członkowie ich rodzin.

Dodatkowo, osoby zagraniczne, które nie mają wyżej wymienionych podstaw do pobytu, mogą uzyskać tytuł wspólnika w spółce z o.o., jeżeli umowa międzynarodowa zawarta między Polską a ich krajem ojczystym nie stanowi inaczej.

Swobodne uczestnictwo w polskich spółkach z o.o. odnosi się nie tylko do osób fizycznych, ale także do zagranicznych osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność prawną mających siedzibę za granicą. Spółki zagraniczne mogą zatem swobodnie przystępować do spółek z o.o. na tych samych zasadach co spółki polskie.

Andrzej Illukiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.