11/04/2024

Prowadząc działalność handlową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z czasem pojawi się konieczność dokonania w niej zmian. Mogą to być zmiany samej umowy spółki jak i np. zmiany w składzie organów spółki czy chociażby zmiana adresu spółki. Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy taka zmiana jest skuteczna od momentu jej dokonania, a kiedy stanie się to nieco później np. z chwilą rejestracji w KRS.  

Wpis do KRS – konstytutywny czy deklaratoryjny? 

Zgodnie z ustawą do KRS wszelkie zmiany danych spółki z o.o. które podlegają ujawnieniu w KRS należy w terminie 7 dni od ich dokonania zgłosić do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Jednak niezależnie od realizacji tego ustawowego obowiązku pewne zmiany będą już skuteczne w momencie podpisania uchwały, niektóre zaś dopiero w chwili ich ujawnienia w rejestrze KRS.  

W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje wpisów do KRS - konstytutywny i deklaratoryjny. Pierwszy z nich ma charakter kształtujący prawo, co oznacza, że dopiero z momentem dokonania wpisu określona zmiana zaczyna obowiązywać. Fakt, że wpis jest konstytutywny musi wynikać z ustawy.  

Drugi z wymienionych wpisów – deklaratoryjny stanowi jedynie potwierdzenie istniejącego już prawa. Zmiany w spółce z o.o., których wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny obowiązują niezależnie od momentu rejestracji ich w KRS. Nie zwalnia to jednak spółki z obowiązku zgłoszenia zmiany objętej takim wpisem. Większość zmian w spółce z o.o. obowiązuje niezależnie od rejestracji ich w KRS, a więc ma charakter deklaratoryjny.    

Jak zatem je rozróżnić?  

Jak zostało to już wyżej wspominane, rodzaj wpisu wynika pośrednio lub bezpośrednio z ustawy. Jeżeli w ustawie nie będzie zawartej informacji, że dla swojej ważności zmiana wymaga rejestracji w KRS, to będzie to wpis deklaratoryjny.  

W spółce z o.o. każda zmiana postanowień umowy spółki będzie skuteczna z chwilą rejestracji w KRS, zgodnie z wyrażonym wprost obowiązkiem wskazanym w przepisie art. 255 Kodeksu spółek handlowych - „Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. W związku z tym takie dane spółki z o.o. jak firma spółki (nazwy), przedmiot działalności (PKF), wysokości kapitału zakładowego, czy też siedziba spółki będą skuteczne z chwilą rejestracji w KRS. W jaki sposób złożyć do KRS wniosek o zmianę umowy spółki można dowiedzieć się z naszego artykułu: Przewodnik po PRS: jak zarejestrować spółkę i zmienić jej umowę?  

Jak wskazaliśmy powyżej zmiana siedziby spółki z o.o. będzie skuteczna od momentu rejestracji w KRS. Zasada ta nie dotyczy jednak każdej zmiany adresu, pod którym działa spółka z o.o. Siedziba spółki zgodnie z kodeksem cywilnym jest to miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający. Zgodnie z k.s.h. siedziba spółki z o.o. musi być wskazana w umowie spółki. Zmiana siedziby z Warszawy na Poznań wymaga więc zmiany umowy spółki, a zatem jest skuteczna z chwilą rejestracji  w KRS. Natomiast zmiana adresu spółki np. z ulicy Promienistej w Poznaniu na ulicę Grunwaldzką w Poznaniu nie wymaga zmiany umowy spółki i jest skuteczna od momentu podjęcia odpowiedniej uchwały przez zarząd.  

Objęte wpisem konstytutywnym będzie również przekształcenie, podział, połączenie jak i rozwiązanie spółki.  Zmiany osobowe dokonywane w spółce jak ustanowienie prokurenta, zmiany zarządu czy też wspólników będzie skuteczne już z chwilą podpisu. O tym jak zgłosić te zmiany do KRS dowiesz się z naszego artykułu Przewodnik po PRS - jak skutecznie złożyć wniosek o zmianę danych sp. z o.o. przez PRS?   

Dlaczego konieczne jest zgłoszenie zamian?  

Niezależnie od rodzaju wpisu, przepisy ustawy nakładają obowiązek na przedsiębiorcę, aby dokonał odpowiednich zmian, ze względu na domniemania, które związane są z rejestrem przedsiębiorców KRS. Pierwszy z nich dotyczy domniemania znajomości wpisów co oznacza, że nie nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych spółki wpisanych do KRS. Drugie domniemanie związane jest z prawdziwością wpisów w rejestrze, który wskazuje, że jeżeli dane wskazane w rejestrze KRS są niezgodnie ze stanem faktycznym to podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli nie dokonał odpowiedniego zgłoszenia. Przykładowo, jeśli zmieniłby się skład zarządu spółki, a dany kontrahent podpisałby z usuniętą z zarządu osobą umowę, to nieskuteczne byłoby powoływanie się przez spółkę na fakt, że określona osoba przestała być członkiem jej zarządu, gdy nie został zrealizowany obowiązek ujawnienia takiej zmiany w KRS. 

Oprócz przedstawionych domniemań ustawa przewiduje bardziej dotkliwe skutki w przypadku niezgłoszenia zawiązania spółki w odpowiednim terminie. Jeżeli wniosek o rejestrację spółki z o.o., zawiązanej tradycyjnie u notariusza, nie zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy to spółka ulega rozwiązaniu. W przypadku gdy spółka rejestrowana jest poprzez system S24, okres, w którym należy zgłosić spółkę wynosi już tylko tydzień. 

Jeżeli planujesz zmiany w swojej spółce z o.o. zapraszamy do kontaktu z doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy pomogę je dokonać i zarejestrować w KRS.  

 

Przemysław Sobczyński 


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.