Pomoc prawna w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.

W celu dostosowania swojej firmy do zmieniających się warunków rynkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej, często rozważają przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka decyzja może nieść za sobą wiele korzyści, które szerzej opiszemy w niniejszym artykule.

Dlaczego warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o. ?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardzo korzystne z wielu powodów, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, potrzeb właścicieli oraz ich planów na przyszłość. Oto kilka głównych przyczyn, dla których przedsiębiorcy decydują się na taką zmianę:

IMG_3284.jpeg

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych spółki, osobisty majątek jej wspólników nie jest zagrożony ewentualną egzekucją komorniczą, co stanowi znaczącą ochronę. Tymczasem w spółce cywilnej, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem prywatnym i to praktycznie bez żadnych ograniczeń.

Łatwe zmiany struktury własnościowej

W spółce z o.o. łatwiej jest przeprowadzać zmiany w gronie wspólników, np. poprzez sprzedaż udziałów. Sprzedaż firmy w formie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest często preferowanym rozwiązaniem przez potencjalnych inwestorów. Możliwe jest również wprowadzenie do spółki nowego inwestora poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki i tym samym dokapitalizowanie spółki środkami potrzebnymi np. na nowe inwestycje.

Elastyczność w zarządzaniu

Struktura spółki z o.o. pozwala na wyraźne rozdzielenie funkcji zarządczych i własnościowych, co sprzyja profesjonalizacji zarządzania. Dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej mają możliwość zatrudnienia profesjonalnego menadżera, który będzie zarządzał spółką z o.o., a oni mogą poprzestać na czerpaniu profitów w postaci udziałów w zyskach wypracowanych przez spółkę. W spółce cywilnej, zarówno majątek spółki, jak i funkcje zarządcze spoczywają w rękach tych samych osób, którymi są wspólnicy spółki.

Możliwość finansowania

Spółka z o.o. ma dostęp do szerszego wachlarza opcji finansowania potrzebnego np. w celu realizacji nowej inwestycji i rozwoju działalności spółki. Spółka z o.o. może pozyskać potrzebne środki w formie kredytów bankowych, pożyczek od wspólników, dopłat, podwyższenia kapitału zakładowego czy też do udziału w różnych programach wsparcia dla przedsiębiorstw.

Planowanie sukcesji

Kolejną istotną zaletą spółki z o.o. jest możliwość wykorzystania jej do zaplanowania sukcesji w firmie. Spółka z o.o. ułatwia przeprowadzenie sukcesji biznesu, ponieważ udziały w spółce mogą być przekazywane lub dziedziczone w bardziej uporządkowany sposób, a zwłaszcza mogą zostać rozdzielone między kilku spadkobierców.

Niższe podatki

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. może otworzyć nowe możliwości w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych. Spółka z o.o. może korzystać z innych stawek podatku dochodowego niż przedsiębiorstwa indywidualne czy spółki osobowe, co w niektórych przypadkach może przynieść korzyści finansowe.

Niekwestionowaną korzyścią jest możliwość skorzystania przez spółkę z o.o. z estońskiego CIT-u. Wspólnicy spółki z o.o. nie płacą także daniny solidarnościowej.

Możliwość działania na większą skalę

Przekształcenie w spółkę z o.o. jest często krokiem w kierunku ekspansji biznesu, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Spółka z o.o. może być bardziej efektywna w skalowaniu działalności, co jest istotne dla przedsiębiorstw o ambitnych planach rozwoju.

W porównaniu do spółki cywilnej, spółka z o.o. jest postrzegana jako bardziej stabilna i wiarygodna forma prowadzenia biznesu, co może ułatwić nawiązywanie relacji z kontrahentami, uzyskanie finansowania czy zdobywanie nowych klientów.

Pomoc prawna

Rozwój firmy często wiąże się z koniecznością dostosowania jej formy prawnej do aktualnych potrzeb i wyzwań rynkowych. Wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność w ramach spółek cywilnych, w miarę rozwoju i wzrostu obrotów, staje przed decyzją o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzeniu tego typu reorganizacji zapewniamy, że dzięki naszej pomocy proces ten przebiegnie sprawnie, bezpiecznie i z korzyścią dla Twojego biznesu.

Usługi świadczone w ramach przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością połączone z doradztwem podatkowym i księgowym. 

Zakres naszych usług obejmuje:

  1. Audyt przed przekształceniem: Obejmuje analizę m.in. istniejących umów i zobowiązań spółki, w celu ustalenia, jak przekształcenie wpłynie na te porozumienia. Zapewnimy wsparcie w negocjacjach oraz w dostosowaniu umów do nowej formy prawnej.
  2. Dostosowanie struktury własnościowej: Profesjonalne doradztwo w zakresie przekształcenia praw wspólników w spółce cywilnej w udziały w spółce z o.o., w tym pomoc w zakresie ukształtowania optymalnej struktury własności i uprawnień wspólników.
  3. Analiza i doradztwo w kwestii skutków podatkowych: Szczegółowa analiza potencjalnych konsekwencji podatkowych związanych z przekształceniem, w tym doradztwo w zakresie optymalnej podatkowo formy przeprowadzenia reorganizacji.
  4. Wsparcie w procedurach rejestracyjnych: Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do rejestracji spółki w KRS.
  5. Opracowanie harmonogramu przekształcenia: Stworzenie szczegółowego harmonogramu przekształcenia, uwzględniającego wszystkie kroki procesu, od audytu aż po finalizację rejestracji, z jasno określonymi terminami i kosztami.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. - jak działamy?

Audyt przed przekształceniem

Rozpoczynając proces przekształcenia, najpierw prezentujemy dostępne formy prowadzenia działalności, a następnie pomagamy Klientowi wybrać oraz zrozumieć formę, która jest najkorzystniejsza dla jego działalności. Następnie dokonujemy audytu prowadzonej przez wspólników w ramach spółki cywilnej działalności gospodarczej. Naszym zamiarem jest umożliwienie nowo utworzonej spółce z o.o. płynnego kontynuowania dotychczasowych operacji, wcześniej realizowanych przez spółkę cywilną.

Zgodnie z prawem, nowa spółka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki poprzednika, w tym również prawa do wszelkich zezwoleń, koncesji i ulg, które były przyznane przed zmianą struktury. Z naszej praktyki wynika, że w pewnych przypadkach, ze względu na specyficzne regulacje lub klauzule umowne, konieczne może być poinformowanie odpowiednich instytucji lub kontrahentów o transformacji, a nawet uzyskanie ich zgody na ten proces.

Przed podjęciem decyzji o przekształceniu sprawdzamy również, czy w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej wchodzi nieruchomość rolna lub prawo użytkowania wieczystego gruntów rolnych. Przepisy przewidują bowiem szczególne obowiązki w przypadku przekształcenia podmiotu będącego właścicielem nieruchomości rolnych.