Pomoc prawna przy przekształceniu spółki oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Zmieniająca się sytuacja na rynku oraz rozwój biznesu niesie ze sobą często konieczność przeprowadzenia istotnych zmian w prowadzonej działalności. Doradzamy przedsiębiorcom przy wyborze najkorzystniejszej dla nich formy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie przeprowadzamy przekształcenie spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej. Chcemy, aby przedsiębiorca czuł się bezpiecznie oraz rozumiał jakie zmiany zachodzą w jego działalności, dlatego też zapewniamy wsparcie na wszystkich płaszczyznach, w tym prawnej, podatkowej oraz rachunkowej.

W ramach naszego wieloletniego doświadczenia udzielamy pomocy prawnej i kompleksowo przeprowadzamy procesy przekształcenia spółek i firm jednoosobowych obejmujące:

1) przekształcenie spółki osobowej (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska) w inną spółkę osobową albo spółkę kapitałową,

2) przekształcenie spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) w inną spółkę kapitałową albo spółkę osobową,

3) przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową albo spółkę kapitałową,

4) przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, a następnie w spółkę osobową - jeśli taka forma działalności jest dla przedsiębiorcy optymalna.

Audyt przed przekształceniem spółki prawa handlowego

Audyt przed przekształceniem spółki prawa handlowego

Proces przekształcenia rozpoczynamy od przedstawienia dostępnych form prowadzenia działalności, a następnie pomagamy Klientowi wybrać oraz zrozumieć formę, która jest najkorzystniejsza dla jego działalności. Następnie dokonujemy audytu prowadzonej działalności gospodarczej. Naszym celem jest, by spółka powstała w wyniku przekształcenia mogła kontynuować bez przeszkód działalność prowadzoną do tej pory przez spółkę przekształcaną albo przedsiębiorcę. Zgodnie z przepisami spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej czy przekształcanemu przedsiębiorcy, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce lub przedsiębiorcy przed przekształceniem. Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że niekiedy ze szczególnych przepisów albo postanowień umów wynika obowiązek poinformowania odpowiednich organów albo kontrahentów o przekształceniu albo konieczność uzyskania ich zgody na przekształcenie.

Istotną kwestią, którą również należy zbadać przed przekształceniem, jest ustalenie czy przekształcany podmiot jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych. Przepisy przewidują bowiem szczególne obowiązki w przypadku przekształcenia podmiotu posiadającego nieruchomości rolne.

Pomoc prawna przy przekształceniu spółki oraz jednoosobowej działalności gospodarczej

Plan przekształcenia spółki prawa handlowego

Kolejnym etapem procesu przekształcenia jest przygotowanie planu przekształcenia. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą plan przekształcenia sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Przy przekształceniach spółek (za wyjątkiem spółki jednoosobowej) wystarczające jest natomiast sporządzenie planu przekształcenia w zwykłej formie pisemnej. Plan przekształcenia spółki osobowej jest przygotowywany i podpisywany przez wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. Natomiast plan przekształcenia spółki kapitałowej przygotowuje i podpisuje zarząd spółki przekształcanej.

grafika_akapity.png

 

Zastanawiasz się jak zakończyć działalność w formie spółki z o.o. w wyniku przekształceń czy likwidacji? Nasi specjaliści wyjaśnili te kwestie w najnowszej książce o spółce z o.o.!  

 


Jednym z załączników do planu przekształcenia jest sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy oraz w przypadku, gdy spółką przekształconą jest spółka akcyjna plan przekształcenia powinien zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej.

Załącznikami do planu przekształcenia są projekt uchwały, a w przypadku przedsiębiorcy oświadczenia w sprawie przekształcenia oraz projekt umowy lub statutu spółki przekształconej. Przygotowując projekt umowy lub statutu przekształconej spółki dokładamy wszelkich starań, by przygotowany projekt umowy czy statutu był dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dodatkowo przy przekształceniu przedsiębiorcy oraz w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną do planu przekształcenia należy dołączyć wycenę składników majątku (przekształcanego przedsiębiorcy albo przekształcanej spółki).

Jeśli natomiast spółką przekształcaną jest spółka jawna albo spółka cywilna, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, przekształcenie przeprowadza się w trybie uproszczonym i nie sporządza się planu przekształcenia. Podobne uproszczenie występuje w przypadku przekształcenia spółki partnerskiej w inną spółkę osobową.

Plan przekształcenia spółki prawa handlowego

Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki prawa handlowego

Kolejnym etapem procesu przekształcenia jest podjęcie przez wspólników albo przez zgromadzenie wspólników spółki przekształcanej uchwały o przekształceniu spółki. Przedsiębiorca przekształcany zamiast podejmowania uchwały składa natomiast oświadczenie o przekształceniu. Uchwała w sprawie przekształcenia podejmowana jest w formie aktu notarialnego. Tej samej formy wymaga również oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu.

Do przekształcenia niezbędne jest również powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki, którym będzie przysługiwało prawo reprezentacji spółki przekształconej. Czynności tych można dokonać w ramach aktu notarialnego obejmującego uchwałę w sprawie przekształcenia spółki albo oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu.

Następnym etapem w procedurze przekształcenia jest złożenie wniosku o wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja przekształcenia w KRS

Rejestracja przekształcenia w KRS

Spółka przekształcona powstaje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Jeżeli na skutek przekształcenia doszło do zmiany brzmienia firmy, które nie polega jedynie na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej” przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Istotnym jest również, by po dokonaniu w rejestrze wpisu spółki przekształconej o dokonanym przekształceniu powiadomić kontrahentów. W zawiadomieniu o dokonanym przekształceniu warto zaznaczyć, że od tej pory wszelkie zobowiązania spółki przekształcanej czy przekształcanego przedsiębiorcy będą wykonywane przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. O dokonanym przekształceniu należy również poinformować właściwy urząd skarbowy poprzez złożenie formularza NIP-8.

Do tej pory skutecznie przeprowadziliśmy ponad 300 przekształceń. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie umożliwiają nam kompleksowe przeprowadzenie całej procedury przekształcenia w sposób szybki i efektywny. Jeśli zatem rozważasz przekształcenie spółki lub prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Przeczytaj także:

Przekształcenie w spółkę z o.o. - kiedy warto je rozważyć?

Przekształcenie spółki w spółkę z o.o. - jakie czynności należy podjąć?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - na co zwrócić uwagę?

Przekształcenie spółki z o.o. w inną spółkę - jak je przeprowadzić?

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.