05/05/2021
  Porównywany element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
1. nazwa aktu zawiązania spółki umowa spółki lub akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej umowa spółki
2. forma aktu zawiązania spółki akt notarialny; wymóg zachowania formy aktu notarialnego nie dotyczy zawarcia umowy przy wykorzystaniu wzorca w systemie S24 akt notarialny; wymóg zachowania formy aktu notarialnego nie dotyczy zawarcia umowy przy wykorzystaniu wzorca w systemie S24
3. cel utworzenia spółki każdy cel prawnie dopuszczalny prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą
4. firma spółki może być obrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” powinna zawierać nazwisko lub nazwę jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”
5. możliwość założenia spółki przez Internet tak, konieczność posiadania przez wspólników podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego ePUAP albo podpisu osobistego tak, konieczność posiadania przez wspólników podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego ePUAP albo podpisu osobistego
6. wspólnicy brak określonych kategorii wspólników komplementariusze i komandytariusze
7. minimalna liczba wspólników jeden dwóch
8. kto może być wspólnikiem spółki osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przy czym jednoosobowa spółka z o.o. nie może zawiązać spółki z o.o. jako jedyny jej wspólnik, natomiast może stać się jedynym jej wspólnikiem już po dokonaniu rejestracji w KRS osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółki partnerskiej
9. odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej, a jeżeli wniosą wkład na jej pokrycie, to są zwolnieni z odpowiedzialności
10. występowanie kapitału zakładowego tak nie
11. minimalna wartość wkładów do spółki 5 tys. zł brak określonego minimum, choć nie można być wspólnikiem bez wniesienia wkładu
12. zbywalność udziałów/ogółu praw i obowiązków w spółce wspólnik może zbyć swoje udziały, chyba że umowa spółki przewiduje ograniczenia (np. zgodę spółki); zbyć można zarówno wszystkie udziały, jak i ich część, chyba że wspólnik może mieć tylko jeden udział, a umowa spółki nie dopuszcza zbycia części takiego udziału zbycie ogółu praw i obowiązków możliwe jest tylko, jeżeli umowa spółki to przewiduje; konieczna jest zgoda na zbycie pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej; możliwe jest zbycie tylko całego ogółu praw i obowiązków w spółce, nie ma możliwości jego rozszczepienia na części
13. anonimowość wspólnika wspólnicy posiadający mniej niż 10% udziałów nie są wymienieni w odpisie z KRS, jednak dane takiego wspólnika można ustalić przeglądając akta rejestrowe spółki; wspólnicy posiadający mniej niż 25% udziałów oraz głosów nie są również zazwyczaj ujawnieni w CRBR brak anonimowości, komplementariusze i komandytariusze są wymienieni w odpisie z KRS oraz w CRBR
14. pobieranie odsetek wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
15. reprezentowanie spółki spółkę reprezentuje zarząd spółkę reprezentują komplementariusze
16. istnienie organu zbierającego wspólników zgromadzenie wspólników brak organu zbierającego wspólników, wspólnicy podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach (zebraniach) wspólników
17. możliwość powołania rady nadzorczej tak, a jeżeli kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł i liczba wspólników przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe brak możliwości powołania rady nadzorczej w spółce
18. forma uchwały wspólników pisemna, za wyjątkiem przypadków, kiedy protokoły zgromadzeń wspólników powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego pisemna lub ustna
19. zwoływanie zebrań wspólników zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników; zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie; uchwała może zostać powzięta mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad zebrania wspólników mogą być zwoływane w sposób nieformalny, chyba że umowa spółki przewiduje określony tryb
20. moment skuteczności zmian umowy spółki z chwilą rejestracji zmiany w KRS z chwilą podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki, rejestracja zmiany w KRS ma jedynie skutek potwierdzający
21. możliwość wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku wypłata zaliczek jest możliwa tylko jeżeli umowa spółki to przewiduje i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk; zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne wypłata zaliczek jest możliwa bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów
22. swoboda dysponowania zyskiem spółki ograniczona w niewielkim stopniu całkowita
23. wymogi obniżenia wkładu/kapitału zakładowego oprócz umorzenia udziałów i zmiany umowy spółki konieczne jest najczęściej dokonanie ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; rejestracja obniżenia jest możliwa dopiero po upływie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia; obniżenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku dopiero po rejestracji w KRS konieczna jest zmiana umowy spółki i rejestracja w KRS
24. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika nie tak, przysługuje zarówno komplementariuszom, jak i komandytariuszom
25. możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika nie tak
26. możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika tak tak
27. możliwość emitowania obligacji tak nie
28. księgowość pełna (możliwość uproszczonej) pełna (możliwość uproszczonej)
29. obowiązek badania sprawozdania finansowego bez względu na wartość przychodów/aktywów bilansu/wielkość zatrudnienia nie nie
30. konieczność opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez wspólników będących osobami fizycznymi nie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jedynym wspólnikiem jest osoba fizyczna tak
31. konieczność sporządzania sprawozdania z działalności spółki tak, za wyjątkiem spółek uznanych w myśl ustawy o rachunkowości za jednostkę mikro lub małą tak, ale tylko jeżeli wszystkimi komplementariuszami są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej
33. możliwość wejścia na giełdę nie nie
34. likwidacja konieczność przeprowadzenia pełnej procedury likwidacji możliwość szybkiego zlikwidowania spółki bez konieczności przeprowadzania pełnej procedury likwidacji
35. opodatkowanie podatkiem dochodowym spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (19%); w przypadku wypłaty zysku wspólnikom w formie dywidendy jest on opodatkowany ponownie spółka od 1 stycznia 2021 (1 maja 2021) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
36. opodatkowanie wkładów podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowana jest tylko wartość kapitału zakładowego lub podwyższenia kapitału zakładowego (stawka 0,5%) opodatkowana jest cała wartość wkładu (stawka 0,5%)
37. opodatkowanie pożyczki od wspólnika do spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie tak
grafika_akapity.png


Chcesz wiedzieć jak założyć spółkę z o.o., a także jak dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

 


Aleksandra Oczkiewicz
Aleksandra Oczkiewicz
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.