24/08/2023

Obowiązek opłacania przez wspólnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu udziału w spółce z o.o. zależy od tego, czy jest on jedynym wspólnikiem spółki. W naszym artykule przedstawiamy zasady opłacania składek przez wspólników, zarząd oraz radę nadzorczą spółki z o.o.

ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

Jednym z tytułów do objęcia obowiązkiem opłacania składek ZUS jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z punktu widzenia obowiązku opłacania składek ZUS pozostawanie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowane tak samo jak prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedyny wspólnik spółki z o.o. jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz wypadkowym, a także obowiązany jest do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolnie może również skorzystać z ubezpieczenia chorobowego.

Możliwa jest jednak sytuacja, w której obowiązek opłacania składek przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., z uwagi na zbieg tytułów do ubezpieczeń, będzie ograniczony do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej na temat obowiązku opłacania składek ZUS w jednoosobowej spółce z o.o. można przeczytać w naszym artykule Preferencyjne składki ZUS a jednoosobowa spółka z o.o.

ZUS w wieloosobowej spółce z o.o.

Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

W przypadku wieloosobowej spółki z o.o., a więcej takiej, w której jest co najmniej dwóch wspólników, wspólnicy nie mają natomiast, co do zasady, obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS. Posiadanie statusu wspólnika spółki z o.o., innej niż spółka jednoosobowa, nie jest bowiem tytułem ani do ubezpieczenia społecznego, ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem może być jednak sytuacja, kiedy w spółce z o.o., występuje wprawdzie kilku wspólników, ale jeden z nich posiada niemalże 100% udziałów (np. proporcja 99%/1%), jest on wówczas niemal jedynym wspólnikiem spółki. W takim przypadku istnieje spore ryzyko, że ZUS uzna taką strukturę za pozorną i kwestionując brak obowiązku uiszczania składek nakaże ich opłacanie tak, jak ma to miejscu u wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Składki ZUS dla członków zarządu oraz wspólników będących członkami zarządu w sp. z o.o.

Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

Wspólnik spółki z o.o. a ZUS - termin ten relatywnie często pojawia się w trakcie rozmów z klientami zainteresowanymi rozpoczęciem prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., do której mogą następnie przystąpić kolejni wspólnicy.

Pespektywa niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczenie zdrowotnemu bez wątpienia może stanowić znaczącą preferencję dla podatników zainteresowanych tą formą prawną. O ile w przypadku wieloosobowych spółek z o.o. jak wcześniej wskazaliśmy co do zasady wspólnicy nie mają obowiązku opłacania składek ZUS, to już w przypadku członków zarządu lub rady nadzorczej takiej spółki sytuacja wygląda inaczej.

Czy wspólnik będący członkiem zarządu spółki z o.o. płaci składki ZUS?

Składki ZUS w sp. z o.o. - czy wspólnik, rada nadzorcza i zarząd muszą płacić składki?

Wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. co do zasady nie płaci ZUS w związku z pełnieniem w niej roli wspólnika. Kwestia ta nie wymaga odpowiedniego dostosowywania umowy spółki ani innych dodatkowych czynności. Nie oznacza to jednak, że wspólnik spółki z o.o. jest zwolniony z ZUS w ramach wszystkich osiąganych przez niego dochodów.

Odstępstwo od tej reguły dotyczy chociażby wspólników, którzy pełnią jednocześnie rolę członków zarządu w spółce z o.o. W zależności od formy zatrudnienia członków zarządu, mogą oni podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach otrzymywanych wynagrodzeń.

Przykładowo wspólnik zatrudniony w spółce na umowie o pracę jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach stosunku pracy wspólnika. Podstawa wymiaru składek jest wówczas obliczana w oparciu kwotę wynagrodzenia brutto. W pewnych okolicznościach podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku zatrudnienia wspólnika będącego jednocześnie członkiem zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej - przykładowo umowy zlecenia. W obu przypadkach to spółka będzie opłacać ZUS w roli płatnika.

Czy wspólnik będący członkiem zarządu spółki z o.o. musi opłacać składkę zdrowotną?

Spółka z o.o. a ZUS

W przypadku zatrudnienie wspólnika jako członka zarządu na podstawie powołania nie wystąpi obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych takich jak ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że członek zarządu, który nie ma zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lecz otrzymuje wynagrodzenie na podstawie uchwały podjętej przez wspólników spółki nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Otrzymywanie przez wspólnika będącego członkiem zarządu wynagrodzenia z tego tytułu objęte jest jedynie składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy członek zarządu niebędący wspólnikiem spółki z o.o. musi opłacać składki na ZUS?

Spółka z o.o. a ZUS

Analogiczne do wyżej wymienionych zasad opłacania składek ZUS dotyczą także członków zarządu niebędących jednocześnie wspólnikami w spółce z o.o. Posiadanie statusu wspólnika w spółce z o.o. nie wpływa bowiem w żaden sposób na wysokość składek ZUS w ramach otrzymywanego wynagrodzenia członka zarządu. Członek zarządu, który nie jest wspólnikiem spółki podlega więc takim samym obowiązków w zakresie odprowadzania składek ZUS, jak członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem spółki. To jakie składki musi odprowadzać zależy od tego czy otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę czy też na podstawie powołania.

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Kiedy wspólnik sp. z o.o. nie płaci ZUS?

Spółka z o.o. a ZUS

Jak wcześniej wskazaliśmy wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. zasadniczo ma możliwość nieuczestniczenia w systemie ubezpieczeń społecznych oraz niepodlegania składkom ZUS w żadnym zakresie. Dzieje się tak w przypadku, gdy wspólnik nie posiada żadnych innych tytułów do ubezpieczeń jak np. umowa o pracę czy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

ZUS dla rady nadzorczej w spółce z o.o.

Spółka z o.o. a ZUS

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jedynie w pewnym zakresie.

Jakie składki ZUS od członków rady nadzorczej?

Spółka z o.o. a ZUS

Członek rady nadzorczej otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej stanowi jego wynagrodzenie, natomiast w kontekście składki zdrowotnej podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie pomniejszone o kwotę składek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Warto zaznaczyć, że składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe nie są naliczane od wynagrodzenia członka rady nadzorczej.

W jakiej spółce nie płaci się ZUS-u?

Spółka z o.o. a ZUS

Wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udziałowcy spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej nie są objęci obowiązkiem opłacania składek ZUS.

Natomiast wspólnicy spółek osobowych podlegają obowiązek opłacania składek ZUS (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne). Warto zaznaczyć, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne różni się w zależności od rodzaju spółki. W przypadku wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej składka zdrowotna wynosi 9% podstawy, którą jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za IV kwartał roku poprzedniego. Zatem składka zdrowotna dla takich wspólników wynosi w 2023 r. 626,93 zł miesięcznie, bez znaczenia na dochód osiągany przez spółkę.

Więcej informacji o składce zdrowotnej w kontekście spółki komandytowej znajdziesz na naszym portalu dedykowanym tej formie prawnej komandytowa.pl 

Rozliczenie składki zdrowotnej przebiega w inny sposób w odniesieniu do wspólników spółki jawnej oraz wspólników spółki cywilnej. W przypadku tych spółek wspólnicy rozliczą się ze składki zdrowotnej na zasadach analogicznych do jednoosobowej działalności gospodarczej. W zależności od wybranej przez wspólników formy opodatkowania składka zdrowotna wyniesie:

9% miesięcznego dochodu - w przypadku skali podatkowej;

4,9% miesięcznego dochodu - w przypadku podatku liniowego;

9% od 60-180% kwoty średniego wynagrodzenia za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw - w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Eryk Stefanicki 


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.