21/11/2022

 Przy okazji zawierania umowy spółki z o.o. kodeks określa pewne minimalne wymagania i postanowienia, które muszą zostać zawarte w treści umowy spółki składanej następnie do KRS. Co jednak w przypadku, gdy wspólnicy chcą między sobą uzgodnić dodatkowe kwestie, których treść nie powinna być jawna? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.  

Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?

Przepisy k.s.h. wymieniają pewne minimum kwestii, które powinny zostać uregulowane w umowie spółki z o.o. K.s.h. wymaga, aby umowa spółki z o.o. zawsze określała:

  • firmę (nazwę) i siedzibę spółki (miejscowość);
  • przedmiot działalności spółki (PKD);
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • czy jest dopuszczalne posiadanie przez wspólnika więcej niż jednego udziału;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników;
  • czas trwania spółki, o ile został oznaczony.

W sytuacji, gdy do spółki wnoszony jest wkład niepieniężny (tzw. aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Oprócz tego w treści umowy spółki warto również opisać m.in. zasady funkcjonowania zarządu spółki, ustalenia dotyczące kworum czy też większości do podejmowania określonych uchwał przez zgromadzenie wspólników lub na posiedzeniach zarządu, aby nie pozostawiać tych kwestii ogólnym regulacjom ustawowym.

grafika_akapity.png

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Czy można częściowo określić zasady funkcjonowania spółki poza umową spółki?

Nie wszystkie ustalenia wspólników dotyczące funkcjonowania spółki trzeba jednak zamieszczać w samej umowie spółki z o.o. Warto rozważyć uregulowanie niektórych zasad funkcjonowania spółki poza treścią umowy spółki. Tekst umowy spółki z o.o. załączany jest do wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Akta rejestrowe spółki są jawne, zatem każdy (w tym również firma konkurencyjna) może zapoznać się z postanowieniami zawartymi w umowie spółki. Często ustalenia wspólników dotyczą delikatnych lub poufnych kwestii biznesowych (zwłaszcza finansowych) lub wiążą się z planami inwestycyjnymi spółki z o.o., których wspólnicy wolą nie ujawniać osobom postronnym. Z tego względu warto te ustalenia zawrzeć w porozumieniu wspólników, które nie jest składane do akt KRS. Często takie porozumienie nakłada na wspólników obowiązek zachowania poufności, tak aby część ustaleń wspólników uregulowana w porozumieniu była znana tylko im.

Forma porozumienia wspólników spółki z o.o.

Porozumienie wspólników może zostać co do zasady zawarte w dowolnej formie i tylko od wspólników spółki zależy jaką formę wybiorą. W praktyce dość często stosowana jest forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi z uwagi na pewność, jaką taka forma daje co do czasu i tożsamości osób podpisujących dokument. Nie ma jednak przeszkód, aby porozumienie wspólników zawarte zostało w zwykłej formie pisemnej, jak również w formie aktu notarialnego.

Niekiedy jednak zawarcie porozumienia wspólników może wymagać formy szczególnej. Taka sytuacja wystąpi wówczas, gdy w porozumieniu zostaną zawarte postanowienia, których skuteczność wymaga formy innej niż zwykła pisemna, np. zostanie zawarte oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do określonych kwot.

W praktyce bardzo często w porozumieniu zastrzegane są kary umowne na wypadek niewywiązania się przez wspólnika z nałożonych na niego obowiązków, których zapłata ma rekompensować konsekwencje naruszenia przez wspólnika spółki zawartego porozumienia. Zapłaty zastrzeżonej w porozumieniu wspólników kary umownej można również skutecznie dochodzić przed sądem.

Więcej o tym co powinno zostać zawarte w umowie spółki, a co można uregulować porozumieniem wspólników znajdziesz na portalu Doradzamy.to w artykule Unikaj sporów wspólników – o czym pamiętać przed założeniem spółki? oraz w artykule Umowa spółki – co musi zawierać i co dodatkowo warto w niej zawrzeć.

Andrzej Illukiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.