05/05/2021

Sporządzając umowę spółki z o.o., warto dokładnie przemyśleć, jakie zapisy w niej zawrzeć. Przepisy określają jedynie konieczne minimum, które musi znaleźć się w każdej umowie. Treść pozostałych postanowień zależy natomiast od ustaleń wspólników oraz ich planów odnośnie spółki i jej rozwoju.

Obowiązkowe elementy umowy

Każda umowa spółki z o.o. powinna określać:

  • firmę (nazwę) i siedzibę spółki (miejscowość),
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy jest dopuszczalne posiadanie przez wspólnika więcej niż jednego udziału,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników,
  • czas trwania spółki, o ile został oznaczony.

W sytuacji, gdy do spółki wnoszony jest wkład niepieniężny (tzw. aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Co warto dodatkowo uregulować

Oprócz elementów obowiązkowych istnieje kilka kwestii dodatkowych, które warto uregulować w umowie spółki.

Funkcjonowanie zarządu

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, warto zastanowić się nad zasadami reprezentacji spółki. W sytuacji, gdy ogólne zasady wskazane w przepisach k.s.h. nie odpowiadają potrzebom spółki, w umowie powinno znaleźć się postanowienie, które będzie modyfikowało te reguły (np. każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie).

W umowie spółki warto uregulować także długość kadencji zarządu lub wskazać, że członkowie zarządu są powoływani na czas nieokreślony. Tematyka kadencji i mandatu opisana została szerzej w naszym artykule: Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki z o.o.? Wątpliwości wreszcie zostaną rozwiane.

grafika_akapity.png

 
Chcesz wiedzieć jak założyć spółkę z o.o., a także jak dokonywać w niej zmian? Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!


Ustalenie kworum

W niektórych przypadkach zasadne może być wprowadzenie do umowy spółki kworum potrzebnego do podejmowania przez zgromadzenie wspólników poszczególnych uchwał (np. poprzez zastrzeżenie, że przy podejmowaniu uchwał musi być reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego). Ma to na celu zabezpieczenie wspólnika posiadającego istotny pakiet udziałów przed sytuacją, w której w czasie jego dłuższej nieobecności (np. podczas urlopu) zostaną podjęte uchwały bez jego wiedzy i zgody.

Ustalenie większości głosów

W zależności od układu sił w spółce można rozważyć wprowadzenie odpowiednich szczególnych większości do podejmowania uchwał. W razie braku takich postanowień, spora część uchwał będzie mogła zostać samodzielnie podjęta przez wspólnika, który posiada ponad połowę głosów na zgromadzeniu wspólników (np. uchwała w przedmiocie powołania zarządu).

Podwyższenie kapitału zakładowego

Standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością dokonania zmiany umowy spółki i wpisem tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Aby umożliwić wspólnikom skorzystanie z uproszczonego sposobu podwyższenia kapitału, w umowie spółki powinien znaleźć się stosowny zapis, który pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki do maksymalnej określonej w umowie kwoty i w określonym w umowie terminie.

Ograniczenia dotyczące zbywania udziałów

Aby wspólnicy mieli kontrolę nad składem osobowym spółki, można uzależnić zbycie udziałów (np. ich sprzedaż czy darowiznę) od zgody zgromadzenia wspólników lub też od zgody zarządu spółki. Można również wprowadzić prawo pierwszeństwa pozostałych wspólników w razie zbycia udziałów przez jednego z nich. W razie braku w umowie spółki zapisów dotyczących zbycia udziałów, każdy ze wspólników będzie mógł dowolnie rozporządzać swoimi udziałami.

Umorzenie udziałów

Na etapie zakładania spółki często trudno przewidzieć, czy w przyszłości pojawi się konieczność umorzenia części udziałów. Z tego względu warto zawrzeć w umowie spółki stosowne zapisy, które pozwolą na umorzenie udziałów za zgodą wspólnika. Brak ogólnego zapisu dopuszczającego umorzenie udziałów sprawi, że przed umorzeniem będzie trzeba w pierwszej kolejności dokonać stosownej zmiany umowy spółki, co może znacznie opóźnić całą procedurę.

Dopłaty

Dopłaty są jednym ze sposobów dofinansowania spółki, w szczególności w razie pojawienia się straty bilansowej. Z uwagi na to, że dopłaty wiążą się z dodatkowymi świadczeniami wspólników na rzecz spółki, mogą być nałożone na wspólników tylko wtedy, kiedy odpowiednie zapisy w tym zakresie znajdują się w umowie spółki.

Uprzywilejowanie udziałów

Co do zasady wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Jeżeli wspólnicy ustalą, że część udziałów ma się wiązać ze szczególnym uprzywilejowaniem, zapisy w tym zakresie powinny znaleźć się w umowie spółki. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Więcej o udziałach uprzywilejowanych możesz przeczytać w naszym artykule Udziały uprzywilejowane – jak różnicują uprawnienia wspólników?

Sukcesja w przypadku śmierci wspólnika

Umowa spółki z o.o. może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Jeżeli wspólnicy chcą wprowadzić takie ograniczenie, umowa spółki musi określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.

Zasady funkcjonowania kapitału zapasowego i rezerwowego

W umowie spółki z o.o. znaleźć się mogą także zapisy dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, w szczególności wspólnicy mogą ustalić, jaka kwota zysku ma być przekazywana co roku na kapitał zapasowy.

Możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Wspólnicy spółki mogą pobierać zaliczki na poczet zysku tylko wówczas, gdy przewiduje to umowa spółki oraz spełnione są dodatkowe wymagania wskazane w przepisach.

Wyłączenie wymogu uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego

Zgodnie z przepisami k.s.h. zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego wymaga uzyskania zgody zgromadzenia wspólników. W sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki jest niski, a wspólnicy spółki stanowią jednocześnie jej zarząd, wymóg formalnego uzyskania zgody zgromadzenia może okazać się tylko zbędną formalnością, którą warto wyłączyć w treści umowy.

W przypadku wyłączenia zgody zgromadzenia wspólników na dokonywanie czynności o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego alternatywą może być wprowadzenie wymogu uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na określone czynności istotne dla spółki, np. zaciąganie kredytów czy dokonywanie czynności o wartości powyżej określonej kwoty.

Sporządzanie umowy spółki z o.o. nie należy do czynności łatwych, co przekłada się czasami na zawarte w jej treści błędy. O najczęściej występujących z nich możesz przeczytać w naszym artykule 8 najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu umowy spółki z o.o.

Porozumienie wspólników 

Umowa spółki z o.o. jest podstawowym dokumentem regulującym zasady współpracy wspólników spółki. Każda umowa spółki z o.o. i każda jej zmiana musi obowiązkowo zostać złożona do KRS i jest jawna dla każdego kto chciałby się z nią zapoznać. W związku z tym coraz częściej wspólnicy spółki z o.o. decydują się na określenie bardziej szczegółowych zasad ich współpracy i ustaleń businessowych w dodatkowym porozumieniu wspólników, które ma charakter poufny, a jednocześnie jest w pełni wiążące dla jego stron.  

Więcej o tym czym jest porozumienie wspólników i co warto w nim uregulować dowiesz się z naszego artykułu Porozumienie wspólników – praktyczne kwestie dotyczące uregulowania zasad funkcjonowania spółki poza jej umową

Planujesz założenie spółki z o.o. i chcesz, by umowa spółki była dobrze dopasowana do Twoich potrzeb? A może obecna umowa potrzebuje dostosowania do nowych okoliczności? W obu tych przypadkach skontaktuj się  ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ oraz sprawdź naszą ofertę.

 

Karolina Kulińska-Polak

 

Przeczytaj także:

Fundacja Rodzinna


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.