04/05/2022

Zakładający spółkę z o.o. lub nabywający udziały w spółce z o.o. wspólnik często wykorzystuje w tym celu środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków. Czy w takiej sytuacji oboje małżonkowie stają się wspólnikami spółki?

Udziały w majątku wspólnym małżonków

Udziały w spółce z o.o. mogą wchodzić zarówno w skład majątku wspólnego małżonków, jak i majątku osobistego (odrębnego) jednego z nich. To, do którego majątku zaliczają się udziały, zależy od konkretnych okoliczności, związanych m.in. z tym, kiedy nastąpiło objęcie lub nabycie udziałów (tj. przed zawarciem małżeństwa czy w jego trakcie). Jeżeli udziały zostały objęte w trakcie małżeństwa, w którym obowiązywała wspólność majątkowa, przynależność udziałów do określonej małżeńskiej masy majątkowej zależy od pochodzenia środków na pokrycie wkładów do spółki lub nabycie udziałów. Jeśli środki te pochodziły z majątku wspólnego małżonków, to również udziały będą do niego należeć.

Nabycie udziałów do majątku wspólnego małżonków nie oznacza jednak, że formalnie wspólnikami w spółce są obaj małżonkowie. Wspólnikiem jest bowiem wyłącznie ten małżonek, który dokonał czynności będącej podstawą nabycia udziałów np. złożył oświadczenie o objęciu udziałów lub zawarł umowę sprzedaży udziałów. To ten wspólnik może wykonywać wynikające z posiadanych udziałów prawa (np. może uczestniczyć w zgromadzeniach wspólników i wykonywać podczas nich prawo głosu, ma prawo zaskarżania uchwał oraz żądania dostępu do dokumentów i informacji o spółce). Do majątku wspólnego wchodzą jednak wszelkie dochody uzyskane z udziałów, w tym przypadająca na udziały dywidenda.

Kto będzie wspólnikiem w przypadku rozwodu?

Konsekwencją rozwodu jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, co w dalszej kolejności zazwyczaj prowadzi do podziału majątku wspólnego małżonków. W ramach podziału majątku wspólnego do którego wchodzą udziały w spółce z o.o., udziały te mogą być przyznane jednemu z byłych współmałżonków z obowiązkiem spłaty drugiego z nich. Najczęściej będzie to małżonek mający dotychczas status wspólnika, ale nie musi tak być. Udziały mogą zostać również rozdzielone pomiędzy byłych współmałżonków, w wyniku czego status wspólnika uzyska współmałżonek, który nie był do tej pory wspólnikiem w spółce. Dokonując podziału majątku wspólnego małżonków, sąd może przyznać wchodzące w jego skład udziały w spółce z o.o. byłemu małżonkowi niebędącemu wspólnikiem. Należy jednak pamiętać, że umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

Kacper Ziniak


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.