19/04/2022

O tym jak złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. oraz o zmianę jej umowy pisaliśmy w artykule Przewodnik po PRS: jak zarejestrować spółkę i zmienić jej umowę? 

Tym razem z naszego artykułu dowiesz się jak poprawnie wypełnić wniosek w przypadku sprzedaży udziałów, powołania członka organu oraz ustanowienia prokurenta.

Złożenie wniosku o zmianę danych spółki

Każdy wniosek o dokonanie zmiany danych spółki z o.o. w KRS musi obecnie zostać złożony za pośrednictwem Portal Rejestrów Sądowych (PRS). Wszelkie wnioski złożone na tradycyjnych formularzach zostaną zwrócone. To jaki formularz należy złożyć i jakie dokumenty załączyć zależy od zakresu zgłaszanych zmian.

W celu złożenia wniosku o wpis zmiany danych spółki z o.o. należy – po zalogowaniu się przez użytkownika do systemu – wybrać opcję „wnioski o zmianę”, a następnie podać w udostępnionym miejscu numer KRS spółki, której wpis ma dotyczyć.

Po automatycznym uzupełnieniu danych podmiotu (system pobierze je z rejestru przedsiębiorców), należy wybrać opcję „przejdź do wniosku”. W zakładce „zakres informacyjny objęty zmianą” należy zaznaczyć, które dane spółki będą we wniosku modyfikowane.

Poniżej zostały przedstawione kolejne kroki wypełniania wniosku o wpis zmian w konkretnych przypadkach:

1)     Sprzedaż udziałów

Zmiana danych wspólnika

W celu właściwego zgłoszenia sprzedaży udziałów do rejestru przedsiębiorców KRS, należy w zakładce „zakres informacyjny objęty zmianą” zaznaczyć pole „I. Informacje o spółce i wspólnikach” a następnie – po rozwinięciu – opcję „wspólnicy” oraz przejść do kolejnego kroku tworzenia wniosku.

W ten sposób system udostępni w formularzu możliwość modyfikacji danych wspólników. W celu dokonania zmiany należy wybrać symbol ołówka znajdujący się po prawej stronie tabeli z danymi wspólników spółki z o.o. pod nagłówkiem „Nowe Dane”. Po kliknięciu symbolu ołówka w systemie wyświetli się okno z danymi wspólnika, które są obecnie wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Następnie należy jedynie zmienić liczbę i łączną wartość udziałów oraz wybrać opcję „zapisz”. Jeżeli wpisana przez nas modyfikacja została zapisana prawidłowo obok nazwiska wspólnika powinien wyświetlić się żółty napis „zmiana”.

Wykreślenie dotychczasowego wspólnika lub wpis nowego

W przypadku, gdy konieczne jest wykreślenie wspólnika, zamiast symbolu ołówka należy wybrać symbol wykreślenia („x”). Po zapisaniu zmian, po prawej stronie powinien widnieć czerwony napis „wykreślenie”. W przypadku natomiast wpisu nowego wspólnika należy skorzystać z opcji „dodaj”. System udostępni wtedy nowe okno, w którym można uzupełnić wymagane dane nowej osoby. Jeżeli dane zostały uzupełnione prawidłowo, po zapisaniu po prawej stronie powinien widnieć zielony napis „wpis”.

Następnie do wniosku należy dołączyć skany dokumentów, na podstawie których zostanie zarejestrowana wnioskowana zmiana. Do wniosku o rejestrację sprzedaży udziałów obligatoryjnie należy dołączyć:

  • umowy sprzedaży udziałów,
  • zaktualizowaną listę wspólników,
  • zaktualizowaną listę osób uprawnionych do powoływania organów spółki (jeżeli zmiana dotyczy wpisania nowego wspólnika),
  • jeżeli w wyniku zmian w spółce pozostanie tylko jeden wspólnik, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o danych (nazwisko i imię albo nazwę i siedzibę oraz adres albo adres do doręczeń elektronicznych) jedynego wspólnika spółki, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Sprzedaż udziałów z jednoczesną zmianą umowy spółki

Jeżeli razem z zawarciem umowy sprzedaży udziałów, wspólnicy zdecydowali się na zmianę umowy spółki, we wniosku o rejestrację zmian należy oprócz pola „wspólnicy” zaznaczyć pole „informacje o umowie”. W ten sposób przechodząc wniosek krok po kroku, oprócz zmiany danych wspólników w sposób opisany powyżej, konieczne będzie również wpisanie zakresu w jakim umowa spółki z o.o. uległa zmianie.

W tym przypadku, poza wymienionymi już załącznikami, konieczne będzie również dołączenie do wniosku aktu notarialnego obejmującego zmianę umowy spółki, poprzez wpisanie nadanego numeru CREWAN.

2)     Powołanie członka organu

W celu zgłoszenia powołania nowego członka organu w zakresie informacyjnym objętym zmianą należy zaznaczyć pole „II. Organ Reprezentacji / Organ Nadzoru / Prokurenci”, a następnie w zależności czy zgłoszenie dotyczy organu reprezentacji (Zarządu) czy organu nadzoru (np. Rady Nadzorczej) opcję „zmiana składu organu reprezentacji” lub „zmiana składu organu nadzoru”. 

Następnie, tak jak w przypadku wpisywania danych nowego wspólnika pod nagłówkiem „Nowe Dane” należy wybrać opcję „Dodaj” oraz uzupełnić odpowiednio dane nowego członka właściwego organu. Po uzupełnieniu i zapisaniu danych po prawej stronie tabeli obok danych nowego członka organu powinien się pojawić zielony napis „wpis”.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

  • zaktualizowaną listę z adresami do doręczeń dla członków danego organu,
  • zgody nowych członków organów spółki z o.o. na ich powołanie do pełnienia danej funkcji.

3)     Udzielenie prokury 

W celu właściwego wpisania prokurentów do rejestru przedsiębiorców KRS w zakresie informacyjnym objętym zmianą należy również wybrać pole „II. Organ Reprezentacji / Organ Nadzoru / Prokurenci”, a następnie zaznaczyć opcję „Prokurenci”.

W kolejnym kroku, poprzez opcję „dodaj”, system umożliwi nam wpisanie osoby, która została powołana do pełnienia roli prokurenta sp. z o.o. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, aby właściwie wpisać rodzaj udzielonej prokury.

Po wpisaniu danych prokurenta należy wybrać opcję „zapisz”. Analogicznie jak w przypadku powołania nowego członka organu i wpisywania nowego wspólnika spółki, obok danych powołanej osoby powinien wyświetlać się zielony napis „wpis”.

Do wniosku obejmującego zgłoszenie prokurenta do rejestru przedsiębiorców KRS należy dołączyć:

  • uchwałę zarządu w przedmiocie powołania prokurenta,
  • zgodę prokurenta na jego powołanie wraz z oświadczeniem o jego adresie do doręczeń.

Forma załączników, opłacenie i wysłanie wniosku

W każdym przypadku, gdy wniosek jest składany z pomocą profesjonalnego pełnomocnika skany dołączanych dokumentów powinny zostać przez niego poświadczone poprzez złożenie podpisów elektronicznych pod każdym z nich. Jednocześnie w takim wypadku do wniosku należy dołączyć również skan pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli skany dołączanych dokumentów nie zostaną poświadczone lub jeżeli wniosek składany jest bez pomocy pełnomocnika, muszą one zostać wysłane do Sądu w oryginale w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Po wpisie nowych danych, które mają zostać ujawnione w KRS oraz dołączeniu odpowiednich dokumentów należy oczywiście wniosek podpisać oraz opłacić. Wniosek o dokonanie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców KRS podpisują członkowie Zarządu spółki z o.o., zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie lub umocowany przez nich pełnomocnik. Wniosek można opłacić w systemie bezpośrednio przed wysyłką lub dołączyć do niego potwierdzenie dokonania opłaty na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przy wyborze drugiej z opcji należy to zaznaczyć w końcowym kroku „Opłacenie wniosku”.

Po dokonaniu wszystkich czynności i opłaceniu wniosku musi on zostać również wysłany do sądu poprzez wybór opcji „wyślij”. Jeżeli wniosek zostanie prawidłowo wysłany do sądu, odpowiednia informacja powinna pojawić się w „powiadomieniach”.

Potrzebujesz pomocy przy reorganizacji spółki? Zapraszamy do kontaktu  z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy wyjaśnią wszelkie kwestie z tym związane, a także kompleksowo przeprowadzą cały proces. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

Paweł Dymkowski


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.