21/11/2022

Przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sprawdzone powinny zostać konsekwencje tej czynności m.in. w zakresie kontynuacji praw przysługujących podmiotowi przekształcanemu. W szczególności dotyczy to kwestii własności nieruchomości rolnych oraz wydanych na rzecz podmiotu przekształcanego decyzji administracyjnych.

Wpływ przekształcenia w spółkę z o.o. na własność nieruchomości rolnych

Przed rozpoczęciem procedury przekształcenia w spółkę z o.o. warto zweryfikować, czy przekształcana spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Taka sytuacja może mieć istotny wpływ na proces przekształcenia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma prawo do nabycia nieruchomości rolnej będącej własnością spółki przekształcanej. Może to stanowić poważne ryzyko dla prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zakup nieruchomości przez KOWR stanowi rzadkość. Po dokonaniu wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS należy niezwłocznie powiadomić KOWR, który w ciągu miesiąca może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości rolnej. Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza, że KOWR nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.

Ponadto, w ciągu 5 lat od dnia przekształcenia spółka zobowiązana jest do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi należąca do spółki nieruchomość rolna. Przepisy zakazują również w ciągu 5 lat od dnia przekształcenia zbywania nieruchomości rolnej oraz oddawania jej w posiadanie innym podmiotom – czyli np. wydzierżawienia. Dyrektor Generalny KOWR może jednak wyrazić zgodę na zbycie lub oddanie w posiadanie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

Warto pamiętać, że powyższe ograniczenia nie znajdą zastosowania względem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Posiadane zezwolenia i koncesje, a przekształcenie w spółkę z o.o.

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia przedsiębiorcy lub innej spółki staje się z mocy prawa podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z decyzji administracyjnych. Co do zasady nie zachodzi zatem potrzeba ponownego występowania o wydanie zezwolenia czy koncesji. Konieczne będzie jedynie poinformowanie właściwego organu o dokonaniu przekształcenia w celu aktualizacji danych podmiotu uprawnionego z decyzji.

W praktyce organy administracji różnie podchodzą do kwestii kontynuacji posiadanych decyzji w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy i niestety nie zawsze uznają zasadę kontynuacji określoną w k.s.h. Wynika to z faktu, że w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. zmienia się numer NIP, co dla niektórych organów niesłusznie oznacza brak kontynuacji praw i obowiązków przedsiębiorcy i powstanie nowego podmiotu.

Trzeba mieć także na uwadze, że prowadzenie niektórych działalności może się odbywać wyłącznie w określonej ustawą formie (np. działalność bankowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej). Przekształcenie spółki dysponującej zezwoleniem na prowadzenie tego rodzaju działalności spowoduje utratę możliwości prowadzenia działalności.

grafika_akapity.png

Zastanawiasz się nad przekształceniem firmy w spółkę z o.o.? Sprawdź nasze książki, z których dowiesz się krok po kroku jak poprawnie przekształcić firmę w spółkę z o.o.!

Co z licencjami transportowymi w obliczu przekształcenia w spółkę z o.o.

Jak już wspomnieliśmy co do zasady spółka z o.o. powstała z przekształcenia przedsiębiorcy lub innej spółki staje się z mocy prawa podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z decyzji administracyjnych. Odmienne zasady mogą wynikać jedynie ze szczególnych przepisów prawa, czego przykładem może być licencja na transport międzynarodowy, która nie przysługuje z mocy prawa spółce przekształconej. Niezbędne jest jej przeniesienie na spółkę powstałą z przekształcenia w drodze decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD).

Warto jednak podkreślić, że jeżeli spółka przekształcona wciąż spełnia ustawowe warunki uzyskania licencji, GITD ma obowiązek przenieść na nią licencję na transport międzynarodowy. Głównym wymogiem jest złożenie poprawnego wniosku, podobnego do tego składanego przy wydawaniu nowej licencji. Różnicą jest wysokość uiszczanej opłaty – ta za przeniesienie jest znacznie niższa niż ta za wydanie nowej decyzji.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli pierwotna licencja wydana na podstawie dawniej obowiązujących przepisów miała obowiązywać 50 lat, to niestety praktyka GITD jest taka, że po przeniesieniu uprawnienia z licencji GITD wyda ją na 10 lat, co jest aktualnie maksymalnym okresem, na który możliwe jest wydanie licencji na transport międzynarodowy.

Obowiązujące regulacje unijne przewidują, że na obszarze UE licencje na transport międzynarodowy mogą być wydawane maksymalnie na 10 lat. Jednocześnie przepisy te stanowią, że nie dotyczy to licencji wydanych przed wejściem w życie aktualnego rozporządzenia unijnego. Jednakże GITD intepretując te przepisy, traktuje przeniesienie jak wydanie nowej licencji, a przekształcenie jak powstanie zupełnie nowego podmiotu. To stanowisko popierają niestety także sądy administracyjne (np. wyrok NSA z 29 października 2010 r., sygn.. II GSK 901/09).

Więcej w zakresie licencji transportowej przy przekształceniu możesz dowiedzieć się z artykułu Co się dzieje z licencją na transport międzynarodowy po przekształceniu w spółkę z o.o.? 

Andrzej Illukiewicz


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.