05/05/2021

W przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przepisy określają jakie czynności należy podjąć by doprowadzić do wpisu przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców KRS. Przekształcenie w spółkę z o.o. może przynieść wymierne korzyści m.in. dzięki możliwości skorzystania z tzw. estońskiego CIT o czym piszemy w artykule Spółka z o.o. na estońskim CIT – czy się opłaca? 

Jak wygląda proces przekształcania w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

1. Przygotowanie i podpisanie planu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszym krokiem procedury przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie planu przekształcenia, który przygotowuje i podpisuje zarząd spółki przekształcanej (np. w razie przekształcenia spółki akcyjnej) albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej (np. w razie przekształcenia spółki jawnej).

Plan przekształcenia w spółkę z o.o. powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Do planu przekształcenia należy załączyć:

  • projekt uchwały wspólników spółki w sprawie przekształcenia;

  • projekt umowy spółki z o.o.;

  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Przykład

Spółka XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa planuje przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli plan przekształcenia będzie przedkładany wspólnikom we wrześniu, to sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia powinno zostać przygotowane na dowolny dzień w sierpniu.

Brak jest obowiązku sporządzania planu przekształcenia w przypadku przekształcenia spółki jawnej i spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki. Nie dotyczy to jednak załączników do planu przekształcenia, które należy przygotować.

Należy zaznaczyć także, że w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest także poddanie planu przekształcenia przedsiębiorcy badaniu biegłego rewidenta.

W poprzednich latach obowiązek zbadania planu przekształcenia dotyczył także przekształcenia innych spółek w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże zgodnie z aktualnymi zasadami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych, od 2020 r. plan przekształcenia jest badany tylko w przypadku spółki przekształcającej się w spółkę akcyjną.

2. Zawiadomienie wspólników spółki o planowanej uchwale o przekształceniu spółki

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie wszystkich wspólników spółki przekształcanej o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Powinno ono zostać dokonane dwukrotnie, pierwsze nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W pewnych sytuacjach dwukrotne zawiadomienie nie jest konieczne co może znacząco przyspieszyć procedurę przekształcenia.

Nie ma obowiązku zawiadamiania wspólników o zamiarze przekształcenia w przypadku przekształcenia spółki jawnej i spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki.

3. Podjęcie uchwały o przekształceniu w spółkę z o.o. i powołanie członków organów

Następnie wspólnicy spółki przekształcanej powinni podjąć uchwałę o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała o przekształceniu musi mieć formę aktu notarialnego. Aby uchwała o przekształceniu została podjęta, muszą opowiedzieć się za nią wspólnicy reprezentujący określoną większość, która jest uzależniona od typu spółki przekształcanej oraz zapisów statutu lub umowy spółki.

Co istotne, podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej, a zatem nie jest konieczna odrębna czynność zawarcia umowy spółki z o.o.

Ponadto, wspólnicy powinni powołać poszczególnych członków organów przekształconej spółki z o.o. tj. zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeśli umowa spółki z o.o. przewiduje powołanie organów nadzoru).

4. Złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Kolejny etap procedury przekształcenia stanowi złożenie do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację powstałej z przekształcenia spółki z o.o. Z praktycznego punktu widzenia korzystne jest zawnioskowanie o wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (tzw. wpis celowany).

5. Ogłoszenie o przekształceniu w spółkę z o.o. w MSiG

Po dokonaniu w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki z o.o., konieczne jest ogłoszenie o przekształceniu w MSiG. Stosowny wniosek powinien zostać złożony przez zarząd przekształconej spółki z o.o.

Podatkowe aspekty przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie czynności podjąć przy przekształceniu w spółkę z o.o.

Zgłoszenie spółki z o.o. do urzędu skarbowego i CRBR

Po dokonaniu wpisu spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest także zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym, poprzez złożenie formularza NIP-8. Dodatkowo, spółka powinna zostać zgłoszona do CRBR. Czynności te należy wykonać niezależnie od tego, czy jest to przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też innej spółki handlowej (np. spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej).

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zobowiązana do złożenia VAT-R również w przypadku, gdy powstanie z przekształcenia innej spółki. Obowiązek ten wystąpi, jeżeli w wyniku przekształcenia zmieni się adres spółki i będzie skutkować to zmianą właściwości urzędu skarbowego. Wówczas spółka przekształcona składa aktualizację VAT-R w ciągu 7 dni od przekształcenia.

Należy zaznaczyć, że spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki przekształcanej, co ma wpływ w szczególności na rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego. Natomiast w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstępuje wyłącznie w prawa podatkowe przedsiębiorcy, natomiast nie przejmuje jego zobowiązań. Jest to odstępstwo od zasady przyjętej w kodeksie spółek handlowych, iż przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

grafika_akapity.png


Zastanawiasz się nad przekształceniem firmy w spółkę z o.o.? Sprawdź nasze książki, z których dowiesz się krok po kroku jak poprawnie przekształcić firmę w spółkę z o.o.!

 

Kasy fiskalne przy przekształceniu w spółkę z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia innej spółki, problem kas fiskalnych ma znaczenie drugorzędne. Z uwagi na brak zmiany NIP, zarówno spółka przekształcana, jak i przekształcona są traktowana do celów VAT jako ten sam podatnik. Wystarczające jest zatem wprowadzenie w pamięci fiskalnej kasy zmian w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych spółki (np. nazwy, siedziby jeśli uległa zmianie).

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu w spółkę z o.o.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może wiązać się także z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowaniu podlega bowiem przekształcenie w spółkę kapitałową (a więc także w spółkę z o.o.), jeżeli w wyniku przekształcenia wysokość kapitału zakładowego w spółce przekształconej ulegnie zwiększeniu.

Podstawą opodatkowania PCC wg stawki 0,5% jest wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. pomniejszona o tę jego część, która została już wcześniej opodatkowana.

W przypadku przekształcenia spółki osobowej (tj. spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej) podstawa opodatkowania zostanie zmniejszona o wartość wszelkich wkładów, które zostały uprzednio wniesione do spółki przekształcanej.

Jeżeli spółką przekształcaną jest inna spółka kapitałowa (spółka akcyjna), to podatek wystąpi tylko w sytuacji, gdy po przekształceniu spółki wysokość kapitału zakładowego w spółce przekształconej będzie wyższa od tej, którą cechowała się spółka przekształcana.

Obowiązek opodatkowania kapitału zakładowego w całości bez ewentualnych pomniejszeń, podobnie jak przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej, dotyczy także przekształcenia prostej spółki akcyjnej. Nie jest ona objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem żadne wkłady do niej wniesione nie mogły być nigdy opodatkowane. Więcej o tym, jak jest opodatkowana prosta spółka akcyjna piszemy na naszej stronie Doradzamy.to w artykule Jak opodatkowana jest prosta spółka akcyjna?

Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sama w sobie nie podlega ubezpieczeniom, gdyż te obowiązek dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, iż spółka nie musi odprowadzać do ZUS żadnych składek.

Spółka może pełnić bowiem rolę płatnika składek w odniesieniu do osób w niej zatrudnionych. Obowiązek pobierania i odprowadzania składek dotyczy m.in. wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zleceniobiorcom (jeśli nie są studentami do ukończenia 26. roku życia), menedżerom, członkom zarządu, członkom rady nadzorczej.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako płatnika składek przebiega automatycznie zaraz po wpisie do KRS. Po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. ZUS z urzędu sporządza zgłoszenie rejestracyjne płatnika składek, natomiast jeżeli spółka z o.o. powstała z przekształcenia innej spółki - zgłoszenie aktualizacyjne.

Spółka powinna natomiast sama zgłosić do ubezpieczenia osoby pobierające wynagrodzenie, jeżeli podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA (jeżeli dana osoba ma podlegać zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu) lub ZUS ZZA (jeśli ma być objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym). Na rejestrację ubezpieczonych spółka ma 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Co ważne, jeżeli dochodzi do przekształcenia jednoosobowej działalności, ubezpieczeni, którzy przejdą do spółki z o.o. muszą zostać wyrejestrowani z ubezpieczeń przez przedsiębiorcę i ponownie zarejestrowani przez spółkę. Takiego obowiązku nie ma jednak, gdy spółka z o.o. powstała z przekształcenia innej spółki.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wysokość składek w spółce z o.o.

Co do zasady, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątek dotyczy wyłącznie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnik traktowany jest do celów ubezpieczeń jak przedsiębiorca.

W związku z tym, zasadniczo wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do opłacania zarówno składki na ubezpieczenie społeczne (w 2022 r. jest to kwota 1.211,28 zł miesięcznie), jak i składki zdrowotnej (w 2022 r. - 559,89 zł miesięcznie).

Jednakże jeżeli wspólnik posiada inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem), to zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia).

Może się zdarzyć także, że taki wspólnik nie będzie musiał opłacać także składki na ubezpieczenie zdrowotne, choć w teorii jest ona należna od każdego tytułu odrębnie (brak zbiegu). O tym, kiedy wspólnik spółki jednoosobowej nie będzie obciążony dodatkową składką zdrowotną przeczytasz na naszej stronie Doradzamy.to w artykule Składka zdrowotna – czy należy ją płacić od wszystkich spółek?

Zmiana tytułu ubezpieczenia podczas przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dokonanie przekształcenia w spółkę z o.o. może wiązać się dla jej wspólników z koniecznością zmiany tytułu do ubezpieczenia.

W celu zmiany kodu wspólnik powinien najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem, a następnie ponownie zarejestrować na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (w zależności od tego, czy podlega pełnemu ubezpieczeniu, czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Wspólnik ma na dokonanie tych czynności 7 dni od dnia przekształcenia.

Podczas przekształcania w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością popełnianych jest szereg błędów. O najczęściej popełnianych błędach oraz jak ich uniknąć możesz przeczytać w naszym artykule 10 najczęściej popełnianych błędów przy przekształceniu w spółkę z o.o.

Rozważasz przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Zapraszamy do kontaktu  z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy wyjaśnią wszelkie kwestie z tym związane, a także kompleksowo przeprowadzą cały proces. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą

Paulina Bąk

Krzysztof Kaczmarek


Paulina Bąk
Paulina Bąk
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.