08 35 2021

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka ta, obok spółki akcyjnej i od 1 marca 2021 r. prostej spółki akcyjnej, należy do spółek kapitałowych i posiada osobowość prawną.

Spółka z o.o. ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Podstawą jej funkcjonowania jest określony w umowie spółki kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych. Majątek spółki z o.o. stanowi odrębną masę od majątku jej wspólników.

Wspólnicy spółki z o.o.

W spółce z o.o. uczestniczą wspólnicy posiadający udziały odzwierciedlające przysługującą im część kapitału zakładowego. Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne (np. spółka akcyjna), jak i inne jednostki organizacyjne (np. spółki osobowe takie jak spółka jawna, czy spółka komandytowa). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie tym, co wnieśli do spółki jako wkład.

Organy spółki

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest obowiązkowe istnienie organów - zarządu oraz zgromadzenia wspólników. W spółce z o.o. co do zasady nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.

Każdy z organów odgrywa w spółce inną rolę. Zarząd sprawuje funkcję wykonawczą oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki i podejmuje decyzje w najbardziej istotnych sprawach określonych w przepisach i postanowieniach umowy spółki. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością spółki.

Powstanie spółki z o.o.

W chwili zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Umowa spółki musi zostać zawarta przez wspólników w formie aktu notarialnego lub też może zostać zawarta przez Internet, za pośrednictwem systemu s24.

 

Igor Dudkiewicz


Tomasz Rutkowski
Tomasz Rutkowski

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.