08/05/2023

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, członkowie Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady powoływani i odwoływani są na podstawie uchwały wspólników tej spółki. Czy możliwe jest odmienne uregulowanie kwestii odwoływania członka zarządu spółki? Od kiedy jest skuteczne i jakie konsekwencje wywołuje odwołanie członka zarządu?

Kto powołuje i odwołuje członków zarządu spółki?

Jeśli umowa spółki nie zawiera w tym zakresie innych postanowień, uprawnieni do powoływania i odwoływania członków zarządu spółki są jej wspólnicy. Dokonują oni wyboru w formie uchwały podejmowanej podczas zgromadzeń wspólników zwoływanych w tradycyjny sposób przez zarząd spółki lub bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy wspólnicy są obecni i żaden z nich nie złoży sprzeciwu co do treści podejmowanych uchwał.

Umowa spółki może jednak przewidywać ustalenie tych kompetencji w odmienny sposób, np. przekazując uprawnienie do powoływania członków zarządu Radzie Nadzorczej spółki, jeśli została ona ustanowiona. Innym odmiennym od kodeksowego sposobem powoływania i odwoływania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość przyznania kompetencji osobistych na rzecz każdego lub niektórych ze wspólników. Należy jednak pamiętać, że pomimo przekazania kompetencji do powołania i odwołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz innego organu, o ile umowie wyraźnie nie zastrzeżono przeciwnie, wspólnicy dalej mają uprawnienie do odwołania członka zarządu w każdym czasie.

Więcej na temat zarządu jako organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i obowiązku ustanowienia zarządu dowiesz się z artykułu Czym jest zarząd w spółce z o.o.? 

grafika_akapity.png

 

Wykorzystaj 100% możliwości jakie daje spółka z o.o. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

Skuteczność podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu

Co do zasady powołanie lub odwołanie członka zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały o określonej treści przez wspólników spółki z o.o. (lub inny uprawniony podmiot). Uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka zarządu może przewidywać zaistnienie opisanego w niej skutku także w innym, określonym w uchwale terminie.

W spółkach, w których członek zarządu nie jest jednocześnie jednym ze wspólników zdarzyć się może, że nie będzie wiedział o zgromadzeniu wspólników i podjętej uchwale o jego odwołaniu. Jest to możliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy wspólnicy podejmują uchwałę o odwołaniu członka zarządu podczas nieformalnie zwołanego zgromadzenia. W takim przypadku członek zarządu może w ogóle nie mieć wiedzy o tym, że zgromadzenie zostało zwołane, a także nie mieć świadomości zamiaru podjęcia uchwały o odwołaniu go z zarządu spółki, do momentu gdy informacje o odwołaniu zostanie mu przekazana.

Czy odwołanego członka zarządu należy poinformować o treści podjętej uchwały?

Oczywistym jest, że odwołany członek zarządu powinien zostać poinformowany przez wspólników o podjętej uchwale i odwołaniu go z pełnionej dotychczas funkcji w organie. Odpowiednie zmiany powinny zostać także możliwie szybko zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS z wnioskiem o zmianę wpisu spółki w rejestrze. Zgodnie jednak z przeważającym stanowiskiem zarówno w orzecznictwie, jak i wśród komentatorów, obowiązek poinformowania odwołanego członka zarządu nie wpływa na fakt i skuteczność jego odwołania już w chwili podjęcia tej uchwały (o ile w treści samej uchwały nie zastrzeżono innego terminu).

Wskazać należy, że w zakresie skuteczności odwołania członka zarządu ścierają się dwa odmienne poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, podjęcie przez wspólników uchwały powinno być traktowane odpowiednio do przepisów o złożeniu oświadczenia woli, tj. jego skuteczność zaistnieje w chwili przekazania oświadczenia o odwołaniu temu członkowi zarządu. Zdecydowanie przeważającym jest jednak drugi pogląd, stanowiący iż momentem odwołania jest samo podjęcie uchwały przez uprawniony organ / podmiot.

Za prawidłowością drugiego ze wskazanych poglądów przemawia w szczególności kwestia bezpieczeństwa spółki, w sytuacji gdy przekazanie informacji członkowi zarządu byłoby z różnych względów niemożliwe. Skuteczność odwołania w chwili podjęcia uchwały stanowi wyraz kontroli wspólników nad spółką i możliwością szybkiej zmiany zarządu w sytuacji, gdyby jego członkowie nie realizowali interesu spółki lub zagrażali jej dalszemu prawidłowego funkcjonowaniu.

Jako ciekawostkę wskazać należy, że zgodnie z jednym z ostatnich wyroków, w przypadku zawarcia w treści uchwały zapisu, iż „uchwała wchodzi w życie od dnia jej powzięcia”, jej skuteczność powinna być oceniana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym, jeśli termin oznaczony jest w dniach, to kończy się z upływem ostatniego dnia terminu. Przenosząc to do kwestii podjęcia uchwały przez wspólników, w przypadku zawarcia wskazanego sformułowania w jej treści, stanie się ona skuteczna z upływem dnia, w którym została podjęta, a nie w samym momencie jej przegłosowania przez wspólników.

Czynności podejmowane przez odwołanego członka zarządu

Do czasu zmiany wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS odwołany członek zarządu w dalszym ciągu widoczny będzie jako osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki. Działania takiej osoby nie będą automatycznie nieważne, jednak ważne jest w tym przypadku terminowe złożenie przez spółkę wniosku do KRS o wykreślenie odwołanego członka organu.

W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym czynności podejmowane przez odwołanego członka zarządu, ale przed jego wykreśleniem z rejestru będą ważne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje domniemanie prawdziwości danych podlegających wpisowi do rejestru KRS. W razie więc zawarcia umowy przez odwołanego członka zarządu z osobą trzecią działającą w dobrej wierze, tj. nie mającej wiedzy o podjętej przez wspólników uchwale, będzie ona mogła skutecznie dochodzić wykonania takiej umowy przez spółkę.

Dlatego istotne jest jak najszybsze złożenie wniosku przez spółkę, mające na celu zmianę wpisu i wykreślenie tego członka zarządu. Do czasu gdy odwołany członek zarządu będzie widniał w rejestrze, czynności przez niego podejmowane, będą skuteczne względem osób trzecich. Działania takie mogą zaś być jednak podstawą odpowiedzialności wewnętrznej tego członka zarządu względem spółki.

Andrzej Illukiewicz


Aleksander Gałek
Aleksander Gałek
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.