19/04/2022

Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, obserwując ostatnie zmiany w prawie podatkowym, zastanawia się, czy warto przekształcić tę spółkę w spółkę z o.o. Wydaje się, że w wielu przypadkach działanie takie będzie korzystne. W naszym artykule przedstawiamy niektóre z nich!

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Podstawową zaletą zmiany formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. jest zmiana zasad odpowiedzialności wspólników spółki za jej zobowiązania. W spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników, z których każdy ponosi odpowiedzialność osobistą za długi spółki w innym zakresie. Komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem bez ograniczenia, komandytariusze natomiast do określonej w umowie kwoty (sumy komandytowej). Każdy komplementariusz odpowiada co do zasady solidarnie z pozostałymi komplementariuszami i spółką, co oznacza, że wierzyciel spółki komandytowej może dochodzić przed sądem zapłaty całej swojej należności albo jej części według swojego wyboru od wszystkich zobowiązanych łącznie, od niektórych z nich albo tylko od jednego. Odpowiedzialność komplementariuszy ma dodatkowo charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel – występując z pozwem przeciwko spółce – może skierować go od razu także przeciwko wspólnikowi, ale egzekucję z majątku osobistego wspólnika może prowadzić dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki komandytowej okaże się bezskuteczna. Pomimo zatem pewnych ograniczeń, odpowiedzialność komplementariuszy za zobowiązania spółki komandytowej w dalszym ciągu może być znacząca, w szczególności w przypadku działalności prowadzonej na dużą skalę lub w branży obarczonej znacznym ryzykiem.

Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. są z kolei zwolnieni z odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. W sytuacji niewypłacalności spółki do odpowiedzialności mogą być wprawdzie pociągnięci jej członkowie zarządu, jednakże tylko wtedy, gdy zarząd spółki nie złoży w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Forma prawna spółki z o.o. umożliwia zatem całkowite wyłączenie odpowiedzialności osobistej wspólników, a także znaczne ograniczenie odpowiedzialności zarządzających tą spółką, co niewątpliwie jest jej dużą zaletą i istotną przewagą nad spółką komandytową.

grafika_akapity.png

Zastanawiasz się nad przekształceniem firmy w spółkę z o.o.? Sprawdź nasze książki, z których dowiesz się krok po kroku jak poprawnie przekształcić firmę w spółkę z o.o.!

Zdolność do reorganizacji struktury firmy i pozyskania inwestora

Spółka z o.o. jest doskonałą formą prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców planujących działania restrukturyzacyjne w firmie. O ile „udział” wspólnika w spółce komandytowej jest niepodzielny i nie ma możliwości zbycia jego części, to w spółce z o.o. wspólnik już ma taką możliwość. Nadto, wspólnicy w spółce z o.o. mają dużą większą swobodę kształtowania składu osobowego spółki, aniżeli wspólnicy spółki komandytowej. Pozwala to w bardziej elastyczny sposób kształtować strukturę samej spółki, ale również całej grupy kapitałowej.

Spółka z o.o. umożliwia stosunkowo łatwe dokonywanie zmian w składnie osobowym spółki, a tym samym daje możliwość „wejścia” nowych inwestorów do spółki. Wspólnicy spółki z o.o. mogą np. sprzedać część swoich udziałów w spółce i tym samym otrzymać od inwestora częściowy zwrot inwestycji w spółkę. Możliwe jest także „wejście” inwestora do spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego i tym samym dokapitalizowanie spółki. Możliwy jest wreszcie również wariant mieszany czyli sprzedaż części udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego przez co środki pieniężne od inwestora trafiają zarówno do dotychczasowych wspólników jak i do spółki.

Sprzedaż firmy

Z uwagi na możliwość sprzedaży części udziałów przez wspólnika spółki z o.o., transakcja sprzedaży firmy prowadzonej w tej formie prawnej może zostać przeprowadzona stopniowo. Dzięki temu wspólnik planujący sprzedaż spółki może pozostać w jej strukturach do czasu wdrożenia się przez inwestora w jej bieżące funkcjonowanie. Strony umowy sprzedaży mogą przykładowo określić, że po spełnieniu określonych warunków wskazanych w dokumentacji inwestor nabędzie część udziałów, których pakiet będzie sukcesywnie powiększany w ramach dalszych etapów przejęcia firmy. Inwestorzy z kolei mają zapewnioną możliwość swobodnego ukształtowania sposobu przejmowania kontroli nad spółką.

Co również jest bardzo istotne, przychód ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. zasadniczo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT lub CIT) według zryczałtowanej stawki 19% bez względu na wysokość przychodu wspólnika sprzedającego udziały. Bardziej szczegółowo o poszczególnych aspektach sprzedaży spółki z o.o. piszemy w artykule: Spółka z o.o. – optymalna forma prawna do sprzedaży biznesu 

Łatwość przekazania firmy następcom

Z uwagi na wspomnianą wyżej niepodzielność „udziału” w spółce komandytowej, w przypadku śmierci wspólnika, dziedziczenie po nim – w szczególności, jeżeli pozostawił on kilku spadkobierców – może okazać się skomplikowanym pod względem prawnym i długotrwałym procesem. Forma prawna spółki z o.o. daje możliwość ukształtowania sukcesji firmy nie tylko w sposób elastyczny i zindywidualizowany dla każdego ze wspólników, ale nadto pozwala na wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią ciągłość bieżącego działania biznesu nawet w sytuacji potencjalnego konfliktu pomiędzy następcami zmarłego wspólnika. O tym, jak przekazać firmę następcom, przeczytasz więcej w naszym artykule: Sukcesja w spółce z o.o. – jak skutecznie przekazać firmę następcom.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W przeciwieństwie do wspólników spółki komandytowej (oraz innych spółek osobowych), co do zasady wspólnicy spółki z o.o. są zwolnieni z uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu udziału w spółce. Obowiązek opłacania przez wspólnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu udziału w spółce z o.o. dotyczy bowiem wyłączne jednoosobowej spółki z o.o.

Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych

Wraz ze zmianą przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spółki komandytowe stały się podatnikami podatku CIT. Przez zmianę przepisów spółki komandytowe przestały być „transparentne podatkowo”, co oznacza, że dochód spółki opodatkowany jest zarówno w momencie jego osiągnięcia, jak również w momencie jego wypłaty do wspólników. Choć istnieją prawne możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej, to ich wdrożenie wiąże się z koniecznością dokonania określonych reorganizacji w spółce i wiążą się z koniecznością ponoszenia nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Estoński CIT

Spółka z o.o. jest aktualnie atrakcyjną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej dla firm rozwijających się, a to głównie z uwagi na możliwość jej opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Główną zaletą opodatkowania w formie estońskiego CIT jest brak obowiązku płacenia podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku. Oznacza to, że spółka „na bieżąco” nie płaci podatku dochodowego i to niezależnie od tego, jak wysokie są jej dochody. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników i dotyczy tylko tej części zysków, które zostaną wypłacone do wspólników (nie obejmuje zysków pozostawionych w spółce). Dodatkowo dzięki mechanizmowi odliczenia, efektywne opodatkowanie zysków spółki wyniesie odpowiednio ok. 20% dla małego podatnika i 25% dla dużego podatnika (dla porównania, w przypadku zasad ogólnych te stawki wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%). Co ważne, efektywna stawka może okazać się jeszcze niższa, jeżeli do wypłaty nie zostanie przeznaczony cały zysk spółki. Wyjątkiem od powyższej zasady jest wypłata tzw. ukrytych zysków na rzecz podmiotów powiązanych czy ponoszenie przez spółkę wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakładając jednak, że spółka nie będzie dokonywała takich operacji lub że ich udział w skali całej działalności spółki będzie niewielki, dzięki estońskiemu CIT możliwe jest osiągnięcie efektywnego i korzystnego opodatkowania. Więcej informacji na temat estońskiego CIT i zasad opodatkowania w tej formie znajdziesz w naszym artykule na portalu Doradzamy.to: Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.?

Od stycznia 2022 r. możliwe jest co prawda objęcie opisaną formą opodatkowania również spółki komandytowej. Mając jednak na uwadze warunki, których spełnienie jest konieczne, aby zastosować estoński CIT (m.in. określona struktura własnościowa – wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne), dalsze prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej nawet przy opodatkowaniu estońskim CIT wydaje się mniej opłacalne niż przekształcenie w spółkę z o.o. i wybór ww. formy opodatkowania. Jeżeli bowiem wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, to – w przypadku spółki komandytowej – wspólnicy pełniący rolę komplementariuszy ponosić będą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku spółki z o.o. – jak już pisaliśmy powyżej – wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, zatem ta forma, w związku z koniecznością spełnienia opisanego warunku, jest o wiele mniej ryzykowna.

Zwolnienie pożyczki z podatku PCC

Istotnymi argumentami przemawiającymi za przekształceniem w spółkę z o.o. są korzystne rozwiązania podatkowe w zakresie źródeł finansowania dla spółki. Pożyczki udzielane do spółki z o.o. przez wspólników podlegają zwolnieniu z podatku PCC, podczas gdy pożyczki udzielane przez wspólników spółki komandytowej (a także innych spółek osobowych) są opodatkowane. Bardziej szczegółowo o pożyczce od wspólnika piszemy w naszym artykule: Czy pożyczka od wspólnika to dobry sposób na dokapitalizowanie spółki?

Jak widać powodów, dla których warto rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o., jest wiele. Mogą one dotyczyć zarówno sfery bieżącego funkcjonowania spółki, odpowiedzialności za zaciągane przez spółkę zobowiązania, jak również sfery podatkowej. Analizując te przyczyny, warto skonsultować się z ekspertem, który szczegółowo wyjaśni znaczenie każdego ze wskazanych obszarów oraz przybliży cały proces transformacji. O samej procedurze przekształcenia piszemy w naszym artykule: Przekształcenie spółki w spółkę z o.o. – jakie czynności należy podjąć? 

Rozważasz przekształcenie w spółkę z o.o.? Zapraszamy do kontaktu  z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy wyjaśnią wszelkie kwestie z tym związane, a także kompleksowo przeprowadzą cały proces. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą

Piotr Sójka


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.