21/11/2022

Każda spółka z o.o. może poddać przygotowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre spółki są jednak do tego zobligowane na mocy ustawy o rachunkowości.

Obowiązkowe badania sprawozdania przez biegłego rewidenta

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dotyczy spółek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. suma ich aktywów na koniec roku obrotowego przekracza równowartość 2,5 mln euro,
  2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy przekraczają równowartość 5 mln euro,
  3. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób.

Niezależnie od spełnienia powyższych kryteriów, należy pamiętać, że w przypadku połączenia badaniu podlega również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzane za rok, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe spółek, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

grafika_akapity.png

Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszych książkach, w których szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o.

 

Termin badania sprawozdania przez biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zbadane przez biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, tak aby możliwe było jego zatwierdzenie w ustawowym terminie.

Umowa z biegłym rewidentem

Umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z biegłym rewidentem na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Należy pamiętam, że zawarcie umowo powinno zostać poprzedzone wyborem biegłego przez organ odpowiedzialny za zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W przypadku spółki z o.o. wyboru biegłego rewidenta dokonuje zgromadzenie wspólników spółki.

Przekształcenie w sp. z o.o. a badanie biegłego rewidenta

Od 1 marca 2020 r. przekształcenie w spółkę z o.o. co do zasady nie wymaga udziału biegłego rewidenta. Wyjątek stanowi jedynie przypadek przekształcenia w spółkę z o.o. przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Tylko wówczas konieczne będzie wyznaczenie biegłego rewidenta i przygotowanie przez niego opinii w zakresie poprawności i rzetelności planu przekształcenia.

Paulina Mikołajczak


Kacper Ziniak
Kacper Ziniak
Radca prawny

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.